SITE DU PARTI MDR - SITE Y'ISHYAKA - ISHYAKA, ISHYAKA, ISHYAKA RYA RUBANDA NYINE. ISHYAKA RIHARANIRA DEMOKARASI MURI REPUBULIKA

  

L M N O P R S T U V W Y Z
L
- Imigani (suite)
M
Mpemuke ndamuke yagambaniye uwamuhaye inka
- Mu gihugu kitagira mukuru, ishyano ryirirwa hanze rikaharara
- Mu gihugu cy'impumyi uwo ijisho rimwe aba ari umwami
- Mukuru w'ijambo ni irindi                  
- Murankorere ibindi nzivomera
- Mwene samusure avukana isunzu
N
- N'agato kava kw'iguye
- Naho Miseke ndarwana
- Na nyina w'undi abyara umuhungu
- Nari umugabo ntihabwa intebe
- Ndaguhaye iruta ndakuzirikana
- Ndakureba ukanshisha naho hasi warashize
- Ndakwanze ntijya ivamo ndagukunze
- N'inyange zirapfa nkaswe ibyiyoni
- N'izibika zari amagi
- Ni ikizi (ikizwi na) bose nk'umuravumba  (nk'agacuma k'amagambo)
- Nsabira nsome irutwa n'insangirano
- Nshimwe nshimwe y'umugore yamukoboye injuma (Nshimwe y'umukobwa ikobora injuma)
- Nta baronkera rimwe nk'abaca imisigati
- Nta batana badatandukanye
- Nta bugabo buruta ububwa
- Nta bworo burama nkubwo ikirenge
- Nta byera ngo de
- Nta gahora gahanze
- Nta giti kibura inyoni ikigwaho
- Nta gufwa ry'umusundi rirenzwa urugo
- Nta mboro mbi yambaye ifaranga
- Nta muteja w'imboro
- Nta mwami uba umugaragu (akabeba)
- Ntakabura imvano
- Nta kurama kudapfa
- Nta nkuba ikubita umunyabugingo
- Nta mubi wisize
- Nta mugabo umwe
- Nta mugani uva ku busa
- Nta muheza w'ibyo isi
- Nta mukobwa utagira umubwira ati erecyera hino
- Nta munyagara w'inyama
- Nta mupfu w'itabi
- Nta murozi wabuze umukarabya
- Nta muzindutsi wa cyane watashye mu mutima w'undi
- Nta mwami uba akabeba
- Nta mwami wica, hica rubanda
- Nta mwinjira ugira ijambo
- Nta mwiza wabuze inenge, na Nyirahuku agira amabinga
- Nta nkokokazi ibika isake ihari
- Nta nkumi yigaya ikibero (itako, ubuto), n'irwaye igisebe ica inzaratsi
- Nta nyama itarya umutsima
- Nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi
- Ntawanga kugwa aheza
- Ntawanga kuryama ngo atarota
- Ntawanga umuruho ashyukwa (Ntawe ubura ishyano ashyukwa)
- Ntawe uhisha uwo ahishaho
- Ntawe ujya mu ishyamba ngo abure ishyano akurayo
Ntawe unanira abamushuka ananira abamuhana
- Ntawe urata inkovu z'imiringa
- Ntawe uribara nk'umuto waribonye
- Ntawe urutwa yenda
- Ntawe urya inka nka nyirayo
- Ntawe urya umuntu ngo ananirwe n'urutoki
- Ntawe usesa uwo acyota
- Ntawe ushaka uko nyina yashatse
- Ntawe uta akanyaga atagahambuye
- Ntawe utinya ijoro, atinya icyo bahuriyemo
- Ntawe utinya uwo yatutse
- Ntawe utunga izo adashitura
- Ntawe uyoberwa umwibye, ahubwo ayoberwa aho amuhishe
- Ntawe uvuma iritararenga
- Ntawiheba ritararenga
- Ntawivuga nabi ameza ahari
- Ntawiyaga (ntawivuga) amabi ameza ahari
- Ntayo iyoberwa iyayo mu mwijima 
- Ntayuzura nkiyali ihali
- Ntihaba bapfana iki
- Ntihaba gutunura haba IMANA ikurebera
- Ntinde bankumbure yasanze baramwibagiwe
- Ntugahandwe ku rurimi ikirenge gihari
- Ntugategere umugore ijosi, ni intati
- Nubakira imisure sinishinze imilizo yazo
- Nubona imbwa irya amabyintukagire ngo iri guseka
- Nubona imbwa mu giti uzamenye ko hari uwayurije
- Nuhigimye aba avuze
- Nuwapfuye ejo ntaririrwa
- Nuwarya imbwa yarya inzungu
- Nuwendeye nyina mu nyenga yaramenyekanye
- Nyamwanga kwumva ntiyanze kubona (yumviye ijeri)
- Nyamwanga yanze n'uwamuhaye inka
- Nyina w'umukungu ntabyina nabi
- Nyirakarimi kabi yatanze umurozi gupfa
- Nyiramaso yerekwa bike ibindi yirebera
- Nyirambigirambizi yiciye ururasago ku gituba rwanga kuva ati: turaturanye n'ejo nzongera
- Nyiri ibyago ibyatsi bimwima inzira
- Nyiri impare niwe umenya uko ayigobeka
- Nyiri inkota ni uyifashe akarumyo (umurundi)
- Nyirumujinya yisurira arya
- Nyirumupfu ni we ufata ahanuka
- Nyirumutwe munini ntarengwa n'imijugujugu
- Nyokobukwe si umuko
- Nyokorome akuruma akurora
- Nzapfa nzakira simbizi
O
-
P
-
R
- Ribara uwaribonye
- Ruliye abandi rutakwibagiwe
- Runo si u Rwanda ni urwandiko
- Rurarya ntiruhaga
- Ruza rutwara abaseka
S
- Sakindi izaba ibyara ikindi
- Sakwe sakwe irutwa na so araroga
- So aguha umugore ntamukwendera
- So ntakwanga, akwita nabi
-    
T
- Tega amatini ngo urabona amatuba
- Tuza duturane
U
- Ubabaye niwe ubanda urugi
- Ubamba isi ntakurura
- Ubibye ibitotsi asarura ingonera
- Ubitse munda imbwa ntimwiba
- Ububwa buravukanwa
- Ubugabo butisubiraho bubyara ububwa
- Ubugabo si ubutumbi
- Ubugore si amabere n'ihene irayagira
- Ubukana bw' imboga ntibwotsa imbehe
- Ubukana bw' imbwa bushirira mu imoka
- Ubukana bw'umwungu ntibwotsa urutaro
- Ubukene si ikineguro
- Ubunini si ubugabo (Ubugabo si ubutumbi)
- Ubunwa bwagusomeye umugabo burakwongrera ntiwumve
- Ubupfura buba mu nda
-  Ubura ibanga ntubura ibara
- Uburere buruta ubuvuke
- Uburiye umubyizi mu kwe ntako aba atagize
- Ubuto bw'isha ntibusobanura inzara
- Ubuze icyo atuka inka agira ati dore icyo gicebe
- Ubuze uko agira agwa neza
- Uburebure si ubwenge
- Uburere buruta ubuvuke 
- Uburere bwiza bucisha imfura mu mwijima
- Uburiye umubyizi mu kwe ntako aba atagize
- Uburo bwinshi ntibugira umusururu
- Ubusa burimara
- Ubusabusa buruta ubusa
- Ubusabusa bw'umusundi buvura imboro umusonga
- Ubushiki ni uburibwa
- Ubushyitsi buribwa ni muramu w'umuntu (soeur de ta femme)
- Ubutegetsi si ubukonde 
- Ubupfura bubamu nda
- Ubuze inda amena imigi
- Ubuze uko agira agwa neza
- Ubwenge burarahurwa
- Ubwenge buza nyuma y'uburagi
- Ubwira intumva ata ibiheko
- Ubwira umuzi ntavunika
- Ubwiru bw'ingomabumenywa n'umwiru na nyirayo
- Ubwiza bw'intobo ntibuyibuza kurura
- Ubwiza bw'umukobwa ntibwamubujije kuruha
- Ubyaye nabi aramutswa (atukwa) n'abakwe
- Ubyina iwabo arasebwa
- Ubyinana na mucyeba ntahumbya    
- Uca imisoto y'inda ntafasha umuhoro hasi
- Uca mw' ishyamba utazi ugaca inkoni utazi
- Uca urubanza rw'abavandimwe arararma
- Ucira injiji amarenga amara ibinonko
- Ucumbitse mwa mukeba ntacyenyurura ngo atsinde akabero
- Ucyenze rimwe ntaba akimaze
- Ucyeza abami babiri aba ashaka twange umwe
- Udapfuye arakira
- Udashinga ntabyina
- Ufinura itari iye ageza ku mukondo
- Ufite icyo abunza bwira aguze
- Ufite umufata ijosi ararigwandika (ufite gisegura anaga ijosi)
- Ufite umusegura agonda ijosi
- Ugaburira uwijuse bararwana
- Ugaya ibye abyibiramo
- Ugaya impundu z'urushishi, areba amatama ziturukamo
- Ugiciye inkondo siwe ugicundamo
- Ugirirwa neza n'uwo yayigiriye aba agira Imana
- Ugiye iburyasazi azimira nzima
- Ugucumise ingufi ntaba akwimye indende
- Uguhaye akubonye arutwa n'uguhaye akuzirikanye
- Uguhiga ubutwari muratabarana
- Uguhishe ko akwanga umuhisha ko ubizi
- Uguhimye atiretse agusurira mwiyoroshe
- Ugusumba arakumanurira
- Ugusuriye ntumwishyure akwita akarondwe
- Ugusuriye ntumusurire akwita ikibura nnyo
- Uhagarikiwe n'ingwe aravoma
- Uhana umusore,amuhana agaruka
- Uhaze ikivuge, ntabura ikivugo
- Uhenera umukunzi ntamuhisha innyo
- Uheza guhemuka ibigori bikera
- Uhiga ubutwari n'umugore, aragarama
- Uhima inda arayirariza
- Uhisha mu nda imbwa ntimwiba
- Uhishira umurozi akakumaraho abana
- Uhitwa ntafata uruka
- Uhonga (Uhongera) umwanzi amara inka
- Ukize baraza
- Ukize ububwa abukubitira undi
- Ukize ubusore arabubagira
- Uko byagenze ibara umupfu
- Uko umugabo aguye si ko amabya ameneka
- Uko zivuze, siko zitambirwa
- Ukora icyo azi yendwa ahetse
- Ukorora acira aba agabanya
- Ukoze hasi yibutsa undi ibuye
- Ukubira cyane ukamaramo n' ubwalimo
- Ukumoka kw'imisega ntikubuza abagenzi guhita
- Ukuri kunyura mu ziko ntigushye
- Ukurushije umugore, akurusha urugo
- Ujya gutera uburezi arabwibanza
- Ujya gutumira sakabaka aba yujuje inyama ibitebo
- Ujya kugaya impundu z'urukwavu abanza kureba imisaya ziturukamo
- Ukandagira agahungu ntahonyora 
-
-
-
-
-
- Ukubarira akubeshya agira ati:nupfa tuzajyana
- Ukubira cyane ukamaramo n'ubwalimo
- Ukubise imbeba ntarobanura izihaka
- Ukubise imbwa aba ashaka shebuja
- Ukuboko kwafashe ingoma ntukuyirekura keretse baguciye
- Ukubwiye ubusa umusubiza ubundi
- Ukuri gushirira mu biganiro
- Ukuri kunyura mu ziko ntigushye
- Ukuri ntikwica umutumirano
- Ukurushije umugore akurusha urugo
- Ukwanga atiretse arakubwira ati: cyo turwane
- Umanika agati wicaye wajya kukamanura ugahagarara
- Umubabaro w'umwana umenywa na nyina
- Umubyeyi gito aremaza umwana igituba
- Umubyeyi ubunza imbehe mu bakazana abashaka gusenyera abahungu be/abo yashyingiye
- Umubyeyi ukwanga akuraga ibyamunaniye
- Umugabo arigira yakwibura agapfa
- Umugabo asiga imbwa
- Umugabo mbwa anyagiranwa n'abandi ati jye naboze
- Umugabo mbwa aseka imbohe
- Umugabo umwe agerwa kuri nyina
- Umugabo yagiye kunnya inyuma y'igihuru impyisi irahuma, ati: wahuma wagira, intambara nk'iyi inyigeze kabiri yansubira twatongana
- Umugabo yakubitiwe mu nsi yurugo rwa munywanyi we ntiyatabarwa ati kubana n'imbwa ndekeye aho
- Umugabo yatutse undi ati uragapfa undi nawe ati nzagaya imwba izansangayo
- Umugani ugana akariho
- Umugaragu aruta ingaruzwa muheto
- Umugore abyara uwawe ntaba uwawe
- Umugore amenya ayo umukazana mu nkiko, ntamenya ayo umukobwa mu mpinga
- Umugore arabyina ntasimbuka
- Umugore asasira uwishe se
- Umugore bamukubitiye gusambana ati: nasekwa nutarakimeze
- Umugore gito agutatira aguseguye
- Umugore gito arutwa n'inkingi
- Umugore gito arutwa n'umwanzi gica
- Umugore gito ntimubura kubyarana
- Umugore gito ntimujyana iwabo
- Umugore gito ntumusigaho impfubyi
- Umugore mubi agirwa n'ingongo y'umuhoro
- Umugore mukina agukinze umutima, wateba akagutambuka ajya gushaka imbere ye
- Umugore musangira amata ntimusangira amazi
- Umugore mwiza asegura inkokora inkoko zikarinda zibika
- Umugore mwiza ntaba uwawe, yaba uwa mukuru wawe
- Umugore ni intwari, umukanira ------ impinduka yaza akaguta mu nganigani
- Umugore ni nyampiga
- Umugore ni umutima w'urugo
- Umugore ni uwo umuryango
- Umugore ntacyo bitwaye abyara umwana wampamagariraga iki
- Umugore ntajya kurarika, iyo araritse abuza n'uwari kuza
- Umugore si umwiza nk'uwumva
- Umugore umukamira impenda (amashyo) impinduka zaza ati ntacyo wigeze umpa
- Umugore umurika mu mbere yandurura, aba yereka imbeba
- Umugore umwita inka ya Rwogera wamwikura akagukura mu rugo
-  Umugore umwita inka ya Rwogera wamwikura wamwikura mukajya i bwami
- Umugore umwita Nyirabarenzi yajya kuvoma akamena ikibindi
- Umugore umwita shenge warimukura mugakura inkingi          
- Umugore uri ku mutiba ntabura umutima
- Umugore utazakurushya inkanda agucura agutaha ho
- Umugore wihenda yitwa bantanze urusyo
- Umugore w'icyongezankoni abwira umugabo we ngo niwe ruzire
- Umugore w'inkoramwuga, abishima yikoze mu nda
- Umugore w'ubwenge n'umugabo we iyo uburo bweze bagura ibirago bibiri
- Umugore w'ubwenge yonka undi
- Umugore w'umupfu agirango mukeba yagabuye
- Umugore w'umupfu akubitirwa ku ibuga
- Umugore w'umupfu amena ibanga ry'umukamaye
- Umugore w'umupfu arya imbuto agasiga intabire
- Umugore w'umupfu aseka ikibi
- Umugore w'umupfu ateka bwije, umugabo akamuhinduka atihinduye
- Umugore w'umupfu yicara nk'uwashyikiriye
- Umugore w'umupfu, yaje rugezo abyara shikama
- Umugore w'umupfu yarikirigise araseka
- Umugore w'umusaza ntaherekeza urwenya
- Umugore w'undi araryoha
- Umugore yaryamanye n'ikiremba ati nambariye ubusa ubundi
- Umuhanga wo kurya arara akarabye
- Umuhigi uri kure ntaramurira imbwa
- Umuhini mushya utera amabavu
- Umuhungu w'icyiremba yarongoye umukobwa urwaye intinyi ati unyorosoye nabyukaga
- Umuhutu agira inzara ntagira inzika
- Umuhutu ntashimwa kabili
- Umuhutu urenzwe arenza nyina akaguru
- Umuja aruta umugore mubi
- Umujinya w'imbwa ushirira mu kuzunguza umurizo
- Umukecuru yanyaliye imbaragasa iti: ulitonde n'iyumuhindo yaransize
- Umukecuru yirebye amaguru ati bumba butama waratamiye
- Umukobwa aba umwe agatukisha bose
- Umukobwa wabuze umuranga yaheze mwa nyina
- Umukobwa wahiriwe yibwira ko akirusha abandi
- Umukobwa wisema asoba atumbereje aho Se yicaye
- Umukobwa w'ubwira asambana asabwa
- Umukobwa w'umutima yubahisha umuryango
- Umukobwa w'umupfu asuzuguza umuryango
- Umukunnyi wa cyane yikururiye abaswezi  (Umukunnyi yaruhiye umuswezi)
- Umukunnyi mutindi akunira impare
- Umukwe ntaba umwana
- Umukwe w'isoni ahera mu mfuruka
- Umukwe w'umupfapfa yarebye imisumbi ya nyirabukwe
- Umuntu apfumbata uwo begeranye
- Umuntu asiga akamwirukaho ntasiga akamwirukamo
- Umuntu asinda akariho
- Umuntu yibyarira ikishi
- Umuruho ntiwabira habira nyirawo
- Umunyabukorikori yirutse ku bimusiga, yihisha ibimubona, yihishurira ibyapfuye
- Umunyandugakazi yaragumiwe ati: mbure  umugabo mbure n'umukiga?
- Umunyazi wa cyane yikururiye abasambanyi
- Umupfu ntabura umupfunya
- Umurengwe wica nk'inzara
- Umurenzaho (umurenzo) wera ibijumba
- Umusaza uhaze akina n'imyenge y'inzu
- Umusazi arasara akagwa ku ijambo
- Umusazi asiga akamwirukana, ntasiga akamwirukamo
- Umusazi w'umukecuru yabonye uw'umusore yiruka ati nangwa nawe uracyabiharaye
- Umushishi w'umushino ntushira inogonora
- Umushumba yakubise undi ati: genda shahu turacyaragiranye
- Umusonga wundi ntukubuza gusinzira
- Umuswezi w'umuhanga anyaza n'utarakunnye
- Umuswezi w'umuhanga ntarobanura ibituba
- Umutanyu w'ingoma uruta ihundo rizima
- Umutavu w'urulimi iyo waciye ikiziliko ntawe uwutangira
- Umutego mutindi ushibuka nyirawo akiwurora (wica nyirawo), ushibukana nyirawo
- Umutemeli wishavu ni ijosi
- Umuti w'impaka ni uguceceka
- Umuti w'ubutindi ni ukwanga guhemuka
- Umuti w'ubusore ni ukurongora
- Umutima muhanano ntiwuzura igituza
- Umutima usobetse amaganya ntusobanura amagambo
- Umutima w'imfubyi watanze umutwe w'umusaza kumera imvi
- Umutindi ntacyira niyo akize ntakira uko yabaye
- Umutindi ntakiza undi
- Umuturanyi mubi arutwa n'itongo
- Umututsi umusembereza mu kirambi akagutera ku buriri
- Umututsi umuvura amaso akayagukanurira
- Umututsi umuvura amenyo ejo akayaguhekenyera
- Umutwa ararengwa agatwika ikigega
- Umutware yicarira intebe undi ayibajisha
- Umutware yakubise umugaragu ati urakoze databuja
- Umutwe umwe wifasha gusara, ntiwifasha gutekereza
- Umwambari w'umwana agenda nka se
-
-
-
- Umwami akwicira so agacyura nyoko
- Umwami akwicira so ugakoma yombi uti: umugome yapfuye nyagasani
- Umwana apfa mu iterura
- Umwana murizi ntakurwa urutozi (ntakizwa intozi)
- Umwana ni umutware
- Umwana umuhana avayo ntumuhana ajyayo
- Umwana umwe si umuryango
- Umwana utataramanye na se ntamenya umurage wa sekuru
- Umwana utenguha bwira aneye rimwe
- Umwana utumvira se na nyina yumvira ijeri
- Umwana uzaheka ntumwicisha urume
- Umwana w'undi abishya inkonda
- Umwana w'umuja ukubitirwa ku mazi nyina yavomye
- Umwana w'umwingingano umuha amata akaruka amaraso
- Umwambari w'umwana agenda nka se
- Umwanda ugira akazu
- Umwanzi aba mwa nyoko ntaba kure
- Umwanzi agucira akobo Imana igucira akanzu
- Umwanzi ntaba kure
- Umwera uturutse ibukuru ukwira hose
- Umwibone (inshiziyamanga) w'umugore yabwiye umwami ati nijye wakakwemeye
- Umwijuto w'ikinonko ugirango imvura ntizagwa
- Umwirato wa cyane niwo wabujije igikeri kumera umurizo
- Unera agati kikubiranyije wahaguruka kakayagutera
- Ungaye guhera ntungaye gutinda
- Unyereye ahamanuka nta rugendo aba yishe
- Upfuye akuruta niyo mugeze ikuzimu arakuruta
- Upfuye arapfurikwa
- Uraritwe i bwami abanza irage
- Uri ibuzimu azunguza ajyana iwabo
- Uri mwanyina aruma umuheha akongeza undi
- Urondereza ubusa bukimamara
- Urose nabi burinda bucya
- Uruboza ruruta ururumbya
- Urubwa ruruta ububwa
- Urubyiruye iimpaza ntirubura impagarara
- Urucira mukaso rugatwara nyoko
- Uruciye mu nsi ntamenya ikiruri imbere
- Urugiye kera ruhinyuza intwari
- Urugo ni urufite igikali
- Urugo rwarazwe imishino umwana avukana itanu
- Urugo rw'undi ruribwamo ntirusegetwamo
- Uruhahirwa na babiri iyo rutazanye ibinyoro ruzana mburugu
- Uruka ntafata uhitwa
- Uruliye abandi ntirukwibagiwe
- Urugo rw'umwanzi rurutwa n'itongo
- Uruma isi arahuha 
- Urumbije umugore ntasarura umwana
- Urupfu ntirugira umubabaro
- Urupfu rw'imbwa ni inyama
- Ururimi rubuze icyo ruvuga rubwejagura mu kanwa
- Urutugu ntirukura ngo rurenge ijosi
- Urushyize kera ruhinyuza intwari
- Urwishe ya nka ruracyayirimo
- Urwishigishiye ararusoma
- Urya inshuro n'inshuti bigashira udahaze
- Urya urwo undi ntarwara inzoka
- Urwishe ya nka ruracyayirimo
- Usanze nyina ashaje avuga ko inka za se zapfuye ubusa
- Usanze umwana w'undi arya amabyi aramubwira ati: komeza
- Useka usuze bwacya ukannya
- Usenya urwe umutiza umuhoro
- Ushaka inka aryama nka zo
- Ushaka kugishira ipfa aracyibyarira
- Ushaka kureba amabuno y'inkoko ayabona umuyaga uhushye
- Ushaka uko nyina yashatse amara amazu
- Ushaka umushaka asanga umweko woroshye
- Ushaka urupfu asoma impyisi
- Ushize impumu yibagirwa icyazimuteye
- Usiga umugeni ku cyanzu ukajya kwenda uwo ku cyavu
- Usiga umwanzi amara isimbo
- Ushaka amahoro yenga amahore
- Ushaka inka aryama nka zo
- Ushaka ko imboro zambuka uruzi abanza ibituba
- Ushaka kwica ubukombe arabwagaza
- Ushaka ntababarira imisundi
- Ushaka umushaka asanga umweko woroshye
- Ushyigikiwe n"ingwe aravoma
- Ushyingura amurika aba yereka imbeba
- Usohotse uko ari ntabigawa
- Usurana umujinya ukinera
- Usuze agirwa no kunutsa
- Usuzugura agatuba ka mucyeba kakagutwara umugabo
- Utabusya abwita ubumera
- Utaganiriye na se ntamenya icyo sekuru yavuze
- Utagera aragereranya
- Utagera ibwami abeshywa byinshi
- Utagira nyirasenge arisenga
- Utagira ubwoba aba atagra ubwenge
- Utagira uwo atuma arituma
- Utahanuje ahunga abandi bahinga
- Utakubonye ntakubara
- Utakwambuye aragukerereza
- Utaranigwa agaramye agirango ijuru riri bugufi (hafi)
- Utarapfa aba akiriho
- Utariye ibyo upfuye arya ibyo ugiye
- Utazi akaraye i Fumbwe araza ifu
- Utazi ikibabaje umugabo amutuka gushahurwa
- Utazi ikizakura yica umutavu
- Utazi ikimuhatse arora imboro ya se igitsure
- Utazi inda arara yijuse
- Utazi irengero ry'amagambo agira ngo umuyaga  ni uruhuga
- Utazi ubwenge ashima ubwe
- Utazi umurera amureresa amabya imbere
- Utazi umurundi amurunda mu nzu
- Utazi umwanzi ashima inda
- Utera uburezi arabwibanza
- Uticaniye ntarahurira undi
- Utinda mu nturo ukayamburirwamo
- Utuka utamutuka aba yitutse
- Utuma abahutu atuma benshi
- Uvoma yanga avoma ibirohwa
- Uvuze ko nyirurugo yapfuye si we uba amwishe
- Uwabike ntasaba arasumbakaza
- Uwabuze imfura ata ibiheko
- Uwagumiwe n'amenyo<uwangiwe> ahagamwa n'amazi
- Uwahawe n'Imana ntiyamburwa n'umuyaga
- Uwambaye ikirezi ntamenya ko cyera
- Uwambaye ubusa niwe ugira ndende
- Uwambuwe n'uwo azi ntata ingata
- Uwamenyereye guatamikwa, niyo baje kumwica arasama
- Uwanga amazimwe abandwa hakibona
- Uwanga gutenguhwa atuma mukuru
- Uwanze kwumva abwirwa ari uko amaso atukuye
- Uwanze kwumvira se yumvira ijeri
- Uwanze kwumva ntiyanze kubona
- Uwanze nyakabwana ayangana n'ibyana byayo
- Uwarerewe n'Imana agirango arusha abandi guhana
- Uwariwe n'inzoka atinya n'umunyorogoto
- Uwarose nabi burinda bucya
- Uwarya amabyi yarya ikirundo
- Uwashatse neza ahura n'uwashatse nabi akamuseka agakwenkwemura
- Uwashirijwe n'intorezo ntiyadonderwa n'irago
- Uwenze make (amarwa) ntaba yanze ababo
- Uwenze uwo undi yiga gusya
- Uwiba ahetse aba abwiriza uwo mu mugongo
- Uwibeshya ahomera iyonkeje 
- Uwica imbeba ntababarira ihaka
- Uwicishije inkware ukwaha ahora akumanitse
Uwicishije intungura urujyo, amara inkono zo kwa nyina
- Uwifuje umugisha w'undi annya ibuye
- Uwifuza icyo azabona aravuga ngo icyampa ngapfa
- Uwigize igitebo ayora ivu
- Uwirinda imishyukwe ayinyarira hakiri kare
- Uwitonze amira ibihoze
- Uwitonze atura mu itongo ry'inkuba
- Uwitonze (ugiye kera) akama ishashi
- Uwitonze atoragura icyatakaye
- Uwitumiye yitwaza intebe
- Uwiturwa ineza n'uwo yayigiriye aba agira Imana
- Uwivumbuye n'ubundi aba yivumbitse
- Uwiyishe ntaririrwa
- Uwo kitararya (kitarahanda) agirango nta menyo kigira
- Uwo isi itari yakaranga, iba ikimushakira ibirungo
- Uwo umuzimu ataranyurira mu nsi y'urugo agirango arusha abandi gutekereza
- Uwo uzaheka ntumwicisha urume
- Uwo zivugutiwe niwo zinywa
- Uwububa abonwa n'uhagaze
- Uyambariza ku ziko ikagusiga ivu
- Uyikura mu kabindi ikagukura mu bagabo
- Uzabona uri i Rwanda
- Uzangaye gutinda ariko ntuzangaye guhera
- Uzapfa akakurushya ntakagucure
- Uzasya mvome
                                                                            V  
- Vuguziga ni umwana w'umunyarwanda
W
- Wanga gucyura ihene hakibona, bwakwira ugahebeba nka yo
- Wanga kwenda umuja bugacya atwite
- Wica inkoko ariko ntiwica icyo yabitse
- Wigana ingendo y'undi ugatagataga
- Wikanira umugisha w'undi ukannya ibuye
- Wima igihugu amaraso, ,imbwa zikayanwera ubuntu
- Wiringira amahoro amaherere ari inyuma (yaraye ku nzira)
- Wiringira ijosi rikakubyarira umwingo
- Wirukana imbwa akari cyera ukayimara ubwoba
- Wirukana umugore uguguna igufa ukazana urimira bunguri
- Wishinga imishinga y'imishino ugasarura imishumi y'ishati
- Wishinga innyo y'undi iyawe ikarangara
- Witaba kare ugatumwa kure
Y
-
Z
- Zikama ababiri
- Zikamwa ayo zitahanye
- Zitukwamo nkuru
-

 

 Murashaka ko umuco nyarwanda ukomeza mu bana bacu?
  Ni mutwoherereze imigani

*Amazina yawe
*email
Imigani

Home ] Up ]